سحابی رزتا (Rosette Nebula) یک ابر کیهانی از گاز و غبار است که شکل گلها را تداعی می کند. در لبه ی یک ابر مولکولی بزرگ در صورت فلکی تک شاخ، که در فاصله 5000سال نوری واقع است، گبلرگ های این گل رز کیهانی در واقع یک منطقه پرورش ستاره ای است که شکل زیبا و دوست داشتنی آن توسط بادهای تشعشعات خوشه ی ستاره های داغ و جوان مرکزی‌اش، به وجو آمده است. ستاره های این خوشه ی پرانرژی که با نام NGC 2244 شناخته شده، تنها چند میلیون سال سن دارند و در چاله ی مرکزی در سحابی رزتا، با نام NGC2237، در حدود 50 سال نوری قطر دارد. این سحابی در سمت سحابی تک شاخ با یک تلسکوپ کوچک هم قابل مشاهده است. boshrabaran.ir