سحابی سراسب

سحابی سر اسب در سحابی بزرگ جبار، یکی از مشهورترین سحابی ها در آسمان است. سحابی سر اسب بخشی از یک ابر مولکولیِ تاریک و بزرگ است. تاریکی ویژگی سر اسب زیرا ابر تاریک کدری است که مقابل سحابی نشری قرمز روشن واقع شده است. این ابرملکولی تاریک تقریباً 1500 سال نوری با ما فاصله دارد و با عنوان “بارنارد 33″ فهرست بندی شده است؛ دیده شدن آن عمدتاً به دلیل نور پس زمینه حاصل از سیستم ستاره ای عظیم سیگما اوریون در آن نزدیکی است.
سحابی سراسب به آرامی شکل ظاهری خود را طی چند میلیون سال آینده از دست می دهد و سرانجام بوسیله ی نور ستارگان پرانرژی نابود خواهد شد.
The Horsehead Nebula
The Horsehead Nebulain in orion is one of the most famous nebulae on the sky. the Horsehead Nebula is part of a large, dark, molecular cloud. The horse-head feature is dark because it is really an opaque dust cloud that lies in front of the bright red emission nebula. The dark molecular cloud, roughly 1,500 light years distant, is cataloged as Barnard 33 is seen above primarily because it is backlit by the nearby massive star Sigma Orionis.
The Horsehead Nebula will slowly shift its apparent shape over the next few million years and will eventually be destroyed by the high energy starlight. NASA
boshrabaran اولین و تنها عرضه کننده ی تابلوفرش های نجومی با ثبت طرح