سحابی جبار: «سراسب و شعله»

سحابی سر اسب، یک سحابی تاریک در ابر ملکولی «شکارچی» است که نزدیک به شرقی ترین نقطه ی صورت فلکی شکارچی(جبار) و ستاره ی «نطاق» قرار گرفته است و 1500 سال نوری تا زمین فاصله دارد.

شکل اتفاقی سر اسب که همچون دندانه ای تیره خودنمایی می کند، در حقیقت غباری کدر است که در جلوی سحابی نشری قرمز رنگ و پرنوری قرار گرفته است. رنگ قرمز سحابی در پشت سر اسب به علت آمیخته شدن الکترون با پروتون های اتم هیدروژن است.

سحابی شعله در سمت چپ سر اسب، بخشی از ابر مولکولی شکارچی است، مجموعه ای که در آن ستاره های نو متولد می شوند. دلیل نام گذاری این سحابی آن است که مانند آتش، شعله کشیده و درخشش و خطوط غبارآلود و تیره ی آن نمایان است. ستاره ی درخشان نطاق، پایین ترین ستاره از سه ستاره ی کمربند جبار، درسمت چپ سر اسب و بالای سحابی شعله قرار گرفته است.

Orion: Flame, and Horsehead
Just below Alnitak, the lowest of the three belt stars, is the Flame Nebula, glowing with excited hydrogen gas and immersed in filaments of dark brown dust. The youngest stars are concentrated near the middle of the Flame Nebula cluster.
Just to the right of Alnitak lies the Horsehead Nebula. The dark molecular cloud, roughly 1,500 light years distant, is cataloged as Barnard. The emission nebula’s red color is caused by electrons recombining with protons to form hydrogen atoms. Also visible in the picture are blue reflection nebulae, which preferentially reflect the blue light from nearby stars. NASA