سحابی ستون های آسمان واقع در سحابی “عقاب” به سحابی “ستونهای آفرینش” نیز معروف است. دلیل این نامگذاری آن است که گاز و ذرات کیهانی، در حال آفرینش ستاره های جدید هستند و در عین حال نور ستارگان تازه تشکیل شده ای که در نزدیکی قرار دارند، در حال فرسایش آنها می باشند.
این خرطوم فیل ها که در فاصله ی ۷۰۰۰ سال نوری از زمین قرار دارند، از مولکول های هیدروژن سرد و ذرات کیهانی تشکیل شده اند که با پرتو فرابنفش ستاره های نسبتاً نزدیک و داغ، در حال تبخیرِ نوری هستند.
طول ستونی که بلندتر به نظر می آید، به شش تا هفت سال نوری میرسد. پیش آمدگی هایِ نوک انگشت مانندِ ابرها، از منظومه ی شمسی ما بزرگتراند. این تصویر که در آوریل ۱۹۹۵، گرفته شد، به عنوان یکی از ده تصویر برتری که توسط هابل گرفته شده انتخاب گردید. boshrabaran.ir