سحابی کارینا

حدود سه میلیون سال پیش، ستارگان در سحابی سوراخ کلید شروع به شکل گیری کردند. تصویر سحابی سوراخ کلید که همچنین به عنوان سحابی کارینا یا NGC 3372 شناخته می شود، جلوه های بسیاری را از این مهد ستاره ای چشمگیر که در فاصله ی 9 هزار سال نوری واقع شده، نشان می دهد. گردو غبار ریز در حالیکه گرم شده و نور را از خود منتشر می کند، نور ستارگان را منتشر می نماید. خوشه های باز Trumpler14 و Trumpler16 در پایین سمت چپ و بالا سمت راست این سحابی قابل مشاهده است.
ستاره ی روشن نزدیک Trumpler 14 اتا کارینا نامیده می شود و یکی از غیر معمول ترین ستاره هایی است که شناخته شده. احتمال می رود که در چند هزار سال آینده به یک ابرنواختر تبدیل شود. اتا کارینا در طول دهه ی 1800به تدریج نور خود را به عنوان درخشان ترین ستاره گان آسمان از دست داد. علی رغم مطالعات شدید هنوز اخترشناسان مطمئن نیستند؛ اتاکارینا بخشی از یک سیستم ستاره ای دوتایی است یا خیر.

The Carina Nebula

About three million years ago, the stars in the Keyhole Nebula began to form.
The picture of the Keyhole Nebula, also known as the Carina Nebula or NGC 3372, shows many facets of this dramatic stellar nursery which lies only 9,000 light-years away. Fine dust reflects starlight while being heated and emitting light of its own.
Open clusters Trumpler 14 and Trumpler 16 are visible in the lower left and upper right of the nebula. The bright star near Trumpler 14 is called Eta Carinae and is one of the most unusual stars known. A candidate for a supernova in the next few thousand years, Eta Carinae faded from being one of the brightest stars in the sky during the 1800s. Despite intensive study, astronomers remain unsure whether Eta Carinae is part of a binary star system.